Základní škola

Historie školy

Naše škola se nachází v části Kladna zvané Rozdělov. Původně zalesněné území koupili v roce 1705 Benediktini z Břevnova. Postupně zde začali hospodařit a vzhledem k nedostatku pracovních sil „rozdělovali“ pozemky novým osadníkům. V roce 1814 měla osada 15 domů a 114 obyvatel. Samostatnou obcí se Rozdělov stal v roce 1874. Prudký nárůst obyvatel přišel s industrializací Kladenska, zejména po otevření blízkého kamenouhelného dolu MAX po roce 1888. Ve čtyřicátých letech dvacátého století byl Rozdělov sloučen s Kladnem a stal se jednou z jeho městských částí.

Naše škola byla otevřena 10.února 1964 pod názvem 12.Základní devítiletá škola Kladno. „Dvanáctka“ či „Pavilonka“ zahájila svoji činnost se 734 žáky a bez tělocvičny. Ta byla dostavěna a uvedena do provozu až v následujícím školním roce. Kapacita školy byla původně stanovena na 900 žáků.

V roce 1995 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Kladno, Brjanská 3078.

Specialitou školy se od šk.roku 1975-1976 staly sportovní třídy se zaměřením na lední hokej. Ve spolupráci s hokejovými kluby POLDI a PZ Kladno byl vytvořen obdivuhodný systém, který vyprodukoval množství vynikajících hráčů a reprezentantů Československa a České republiky. Tato tradice byla zpřetrhána v roce 1997, kdy byly tyto třídy přesunuty na dnes již neexistující 3.ZŠ. Ve školním roce 2005-2006 se k nám hokejisté opět vrátili (6.-9.roč.). Od šk.roku 2010-2011 dochází k negativním změnám v systému a z řady důvodů se komplikuje otevírání nových sportovních tříd. V letech 2010-2014 se podařilo otevřít jen některé třídy. Zlom přináší až rozhodnutí hokejového klubu řešit neuspokojivý stav hokejové mládeže (šk.r. 2014-2015). Najednou se podařilo otevřít 1.,2. a 3. třídu zaměřenou na lední hokej. V současné době (r.2015) již existují čtyři sportovní třídy a na jejich nárůstu společnými silami s HC a rodiči pracujeme.

Na základě situace, která nastala v r.2013-2014 – ukončení činnosti logopedických tříd na jedné z kladenských škol, se na nás začali obracet zákonní zástupci dětí i zřizovatel, zda bychom na naší škole nezřídili tyto třídy. Vzhledem k tomu, že máme dostatečnou prostorovou kapacitu, kvalitní pedagogické vedení i odborné asistenty pedagoga, zajišťujeme péči o děti s vadami řeči od 1. do 3.ročníku.

V souvislosti s tím bylo od šk.r. 2015-2016 otevřeno odborné pracoviště –Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči, které pečuje o klienty spadající nejen pod naši školu, ale poskytuje služby celému regionu. Zřídili jsme funkci školního psychologa.

Zaměření školy

Základní škola Kladno, Brjanská 3078 je právním subjektem – příspěvkovou organizací. Je plně organizovanou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem, sportovními třídami zaměřenými na lední hokej a logopedickými třídami. V areálu školy se nachází Speciální pedagogické centrum zaměřené na logopedickou problematiku.

Škola se nachází v blízkosti sídliště v okrajové části města, odkud pochází většina žáků školy. Vzhledem ke své poloze a zaměření některých tříd přijímá často i žáky dojíždějící. Naši školu navštěvuje zhruba 500 žáků. Areál školy je umístěn nedaleko lesa. Škola je dobře dostupná MHD, linkovými autobusy z blízkých obcí a Prahy. Nedaleko školy se nacházejí dvě vlakové stanice. Výhodou jsou bezpečné přechody na komunikacích v okolí školy.

Areál školy je rozdělen do osmi pavilonů, ve kterých se kromě běžných učeben nacházejí i specializované učebny vybavené interaktivními tabulemi nebo projektory s přístupem na internet pro potřeby výuky. Sportovní zázemí školy tvoří plně vybavený pavilon tělocvičny s parketovým povrchem, přetlaková hala s umělým povrchem, venkovní zrekonstruovaná sportoviště s atletickým oválem a dopravní hřiště. Školní družina je umístěna samostatně v jednom z pavilonů, k dispozici má tři místnosti.

Škola má vlastní školní kuchyni s jídelnou vybavenou čipovým objednávkovým systémem. Místnost jídelny je využívána i pro prezentaci prací žáků školy. Během velkých přestávek zde škola zajišťuje pro své žáky pitný režim, je zde umístěn nápojový automat.

Škola má kvalitní hygienické zázemí (zrekonstruovaná WC, šatny a sprchy v pavilonu tělocvičny, oddělená WC a sprcha pro zaměstnance v hlavním pavilonu) Vzhledem ke stavební dispozici školy a přecházení žáků do odborných učeben jsou místo šaten na chodbách šatnové bloky pro odložení obuvi a svrchního oblečení.

Pavilony jsou umístěny na rozlehlém pozemku, jehož součástí je jabloňový sad a velké plochy udržovaných trávníků a okrasné zeleně. Areál umožňuje v letních měsících i venkovní výuku. V průběhu velké přestávky se žáci pohybují na nádvoří školy.

Žákům i učitelům je k dispozici školní knihovna, v poledních pauzách je žákům pravidelně umožněn přístup na internet a ke školním výukovým programům, otevřena jsou krytá sportoviště, učebna výtvarné výchovy a zpřístupněn školní klub, který slouží i pro další volnočasové aktivity žáků.

Škola nemá bezbariérový přístup, přesto je schopna poskytnout vzdělávání i žákům se zdravotním handicapem.