Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. V zájmu rychlé informovanosti a odstraňování záškoláctví doporučujeme rodičům omlouvat dítě již během prvního dne nepřítomnosti telefonicky do kanceláře školy. Absence žáka je považována za omluvenou, doloží-li ji zákonný zástupce písemně prostřednictvím online žákovské knížky hned první den nástupu dítěte do školy.

Během vyučování, ani o přestávkách (mimo polední přestávku), nesmějí žáci opouštět areál školy.

Uvolnění na 3 dny poskytuje třídní učitel, na více dnů ředitel školy na základě písemné žádosti. Formulář žádosti o uvolnění si můžete stáhnout v sekci Formuláře ke stažení.

V případě nutného dřívějšího odchodu ze školy (např. návštěva lékaře) je možné žáka II.stupně uvolnit na základě písemné žádosti rodičů s uvedením jména žáka, dne, hodiny a podpisem zákonného zástupce. Uvolnění poskytne třídní učitel, který je povinen tyto žádosti evidovat. Žáky 1. stupně si v tomto případě osobně přebírají zákonní zástupci.