REKONSTRUKCE ŠKOLY

Název projektu – Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně zajištění bezbariérovosti

Zkrácený název projektu – Rekonstrukce ZŠ Brjanská

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006122

Ukončení stavby, kolaudace 8.10.2019

Postup prací k 27.9.2019 fotogalerie (téměř hotovo!)

Postup prací k 20.9.2019 fotogalerie

Postup prací k 22.8.2019 fotogalerie

Postup prací k 6.8.2019 fotogalerie

Postup prací k 11.7.2019 fotogalerie

Postup prací k 20.6.2019 fotogalerie

Postup prací 20.5.2019 fotogalerie

Obrazová dokumentace stavby je také na volně přístupné Facebookové stránce školy zde


POZOR! Jedeme do finále rekonstrukce!

Od pondělí 23.9.2019 od 10.00 hod. se ruší provizorní průchod tělocvičnou při pohybu v areálu.

Zpřístupní se koridorem spojovací chodník mezi nádvořími směrem k jídelně.

Vstup i východ pouze hlavní brankou z ulice Brjanská.

Vstup do hlavního pavilonu stále zadem od jídelny.

Do 30.9. bude rekonstrukce ukončena, poté budou ještě prováděna nezbytná měření a kolaudace!

_________________________________________________________

Dopis ředitele školy č.2

Vážení rodiče, milí žáci,

pevně věřím, že jste si opravdu užili mimořádně prodloužené prázdniny.

Pro rodiče mám příjemnou zprávu. Rekonstrukce pokračuje podle plánu a dodavatelská firma přes všechny problémy plní harmonogram stavby. V úterý 3.9.2019 proběhla úspěšně první část kolaudace.

První kolaudace se týkala nově vybudovaného chodníku z ulice Brjanská k 1.-5.pavilonu a k pavilonu tělocvičny, nových verand před pavilony, bezbariérových vstupů do pavilonů a pěti WC pro handicapované osoby.

A teď horší zpráva pro žáky. V pondělí 9. září 2019 opravdu zahájíme školní rok 2019-2020.
Provoz školy bude ale dál ovlivněn pokračováním stavby, a proto v zostřeném bezpečnostním režimu.
Po výše zmíněném chodníku povede obslužná komunikace pro žáky, rodiče a personál školy.

Dokončovací práce na nádvořích a v pavilonu pracoven budou odděleny oplocením a výstražnými páskami, na oplocení budou instalovány zákazové a směrové cedule.

Příchod do školy bude umožněn pouze brankou z ulice Brjanská, která je elektronicky ovládaná, osazena videotelefonem a střežená kamerou (branka z ulice Severní bude uzamčena). Vedlejší brána slouží pouze pro zajištění stavby! Pro žáky, rodiče a ostatní ( návštěvy, cizí strávníci …) je zde vstup zakázán!!!

Vstup do hlavního pavilonu je umožněn pouze ze strany od jídelny ( viz grafické schéma).

Důležité informace:
1.ročníky
Vstup do areálu s doprovodem rovnou do příslušných pavilonů a tříd (1.B, 1.C – 2.pavilon, 1.A, 1.H – 3.pavilon). Toto opatření platí do odvolání (cca po 2 měsících budou děti chodit od branky samy – platilo i v minulých letech).
Ostatní žáci
Vstup bez doprovodu do příslušných pavilonů a tříd.

Pondělí 9.9.2019
Pouze 1 hodina (7.55-8.40). Žáci přihlášení do školní družiny se přesunou do družin v 1.pavilonu. Ostatní odcházejí domů. Doprovody čekají před školou (branka ul. Brjanská). Nevaří se!
Další zájemci o školní družinu si vyzvednou přihlášky v 1.pavilonu. Každý rok se přihláška podává znovu, dítě automaticky nepostupuje.
Úterý 10.9.2019
Vyučování na 1.stupni do 11.35 (třídní učitelé ve svých třídách)
Vyučování na 2.stupni do 12.30 (třídní učitelé ve svých třídách)
Zvláštní časový režim mají 1.ročníky ( viz informace třídních uč. z pondělí 9.9.)

Školní jídelna vaří.

Po obědě odcházejí žáci z areálu technickou branou a do areálu vstupují až na odpolední výuku 13.25

Od středy 11.9.2019 je vyučování na obou stupních podle rozvrhu (zvláštní časový režim mají 1.ročníky).

Po dobu rekonstrukce se žáci nestěhují z kmenové třídy (vyjma tělesné výchovy, dělených cizích jazyků a volitelných předmětů).

Z důvodu dokončování stavebních prací (do 30.9.2019) budou žáci opětovně seznámeni se zvláštními opatřeními ředitele školy a proškoleni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zákonní zástupci se se systémem prokazatelně seznámí, potvrdí podpisem a neprodleně vrátí do školy třídním učitelům.

Děkuji za spolupráci a věřím, že v říjnu bude škola fungovat ve standardním režimu.

S pozdravem Mgr. V. Dufek, ředitel školy

 

Opatření ředitele školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami č.2

Ve škole pokračují stavební a rekonstrukční práce. Z tohoto důvodu může dojít k ohrožení bezpečnosti žáků, proto nařizuji následující opatření:

1. Žákům je zakázán vstup do všech částí školy a do vymezených částí areálu, kde probíhají stavební práce a které jsou vyhrazené pro potřeby stavební firmy. Veškeré tyto prostory jsou označeny bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a ve venkovním areálu budou tyto prostory ohrazeny bezpečnostní páskou. Žákům je zakázáno jakkoliv poškozovat nebo upravovat, případně přemísťovat bezpečnostní značení.

2. Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat informace uvedené na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy a v prostorách stavby.

3. Žáci jsou povinni při přesunech v areálu školy používat pouze určenou a vymezenou trasu (chodník), a to maximálně ve dvojicích.

4. Žáci jsou povinni uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka, popř. jiného zaměstnance školy. Žáci jsou rovněž povinni uposlechnout příkazů a pokynů pracovníků stavby, pokud jsou tyto vydány v rámci zajištění bezpečnosti. Tyto pokyny mohou být vydány i ústně.

5. Žákům je přísně a za všech okolností zakázáno jakkoliv manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby.

6. Bez zbytečného odkladu informovat ředitele školy o zjištěných skutečnostech, které by mohly způsobit úraz žáka (poškozené značení, nerespektování pokynů žáky ….)

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům nařizuji:

1. Po dobu stavby provádět nad žáky zvýšený dohled, který bude prováděn dle rozpisu zveřejněného ředitelem školy.

2. Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžně a aktivně vyhodnocovat rizika při zajištění bezpečnosti žáků, přiměřeným způsobem na ně reagovat, v závislosti na rizicích přijímat opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků. V případě nutnosti (při ohrožení žáků) zakázat další činnost žákům, případně i pracovníkům stavby.

3. Respektovat a bezpodmínečně vyžadovat od žáků dodržování stanovených bezpečnostních opatření v průběhu stavby. Při tomto jsou všichni zaměstnanci školy povinni spolupracovat s pracovníky stavby. V případě nutnosti (zajištění bezpečnosti žáků) jsou povinni respektovat pokyny vydané pracovníky stavby.

4. Organizovat veškeré činnosti a zejména přesuny žáků pouze po vymezených komunikacích v areálu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.

5. Oznamovat bez zbytečného odkladu řediteli školy veškeré zjištěné skutečnosti, ohrožující bezpečnost žáků, případně závady a nedostatky, které by bezpečnost a ochranu zdraví ohrozit mohly.

1. Dodržovat zásady spolupráce se zaměstnanci školy, pracovníky stavby.

2. Oznámit bez zbytečného odkladu úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úrazu první pomoc.

3. Zajistit prokazatelné seznámení žáků a jejich zákonných zástupců s tímto příkazem.

4. Zákonné zástupce v tomto období žádám o minimalizaci návštěv školy, o pochopení přechodných komplikací.

 

Upozornění pro zájemce o ŠD – pouze I.stupeň

Jak jsme uvedli v předchozí zprávě týkající se rekonstrukce školy, zajistíme v termínu 24.-28.6.2019 v nezbytně nutných případech hlídání dětí ve školní družině, ale bez vaření obědů. Provoz ŠD 6.00-17.00 hod.

Rodiče žáků z I.st.odevzdají do kanceláře školy přihlášku, která bude obsahovat:

Jméno příjmení dítěte, třída, rozsah hlídání (čas od.. do..),způsob odchodu z ŠD (sám-s doprovodem), podpis zákonného zástupce

Přednost mají žáci zapsaní celoročně v ŠD.
Termín odevzdání přihlášky nejpozději do 14.6.2019 , 12.00 hod.


 

POZOR! REKONSTRUKCE!

Potvrzujeme informaci z Rady rodičů a třídních schůzek z 11.4.2019. Rekonstrukce bude zahájena ještě tento školní rok! Pro žáky to bude znamenat zkrácení školního roku 2018-2019 o pět dnů a pozdější zahájení školního roku 2019-2020. Budoucí bezbariérovost neovlivní zaměření školy. Klasické, sportovní i logopedické třídy budou fungovat nadále v ještě komfortnějším prostředí.

Níže na stránce najdete všechny důležité informace:

 • Dopis ředitele školy
 • Plánovaný průběh akcí
 • Opatření ředitele školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami

Průběh stavebních prací se Vám pokusíme přiblížit prostřednictvím fotografií na našich FB stránkách.

Dopis ředitele školy č.1

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že se po dvouleté intenzivní přípravě našemu zřizovateli (MMK) podařilo zajistit finanční prostředky, projektovou dokumentaci a vybrat dodavatelskou firmu na plánovanou rekonstrukci naší školy, která nemá v historii tohoto zařízení obdoby.

Pod oficiálním názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen, včetně zajištění bezbariérovosti“ se skrývá rozsáhlá stavební akce. Budou rekonstruovány rozvody informačních a komunikačních sítí, odborné pracovny přírodopisu, fyziky a dílny, zřízeny bezbariérové vstupy, dva výtahy a pět bezbariérových toalet. Současně dojde ke zrušení spojovacích stříšek, přesunu sítí do země a předláždění nádvoří.

Vzhledem k rozsahu projektu, stavební a logistické náročnosti akce musím dodavatelské firmě vytvořit podmínky pro zahájení prací ještě v průběhu tohoto školního roku. Všechny prostory stavby budou ohrazeny a náležitě označeny, přesto přinesou zvýšená bezpečnostní rizika a nároky na organizaci.

Žáci jsou seznámeni se zvláštními opatřeními ředitele školy a proškoleni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami.

Pět tzv.ředitelských dnů v termínech od 24.6. do 28.6.2019 a pět dalších ředitelských dnů od 2.9. do 6.9.2019 bude znamenat pro žáky mimořádné prodloužení hlavních prázdnin.

V prvním termínu 24.- 28.6. zajistím v nezbytně nutných případech provoz školní družiny (dozor, hlídání), ale bez vaření obědů ve školní jídelně.

Zmiňovaný projekt po dokončení razantně zvýší komfort pro výuku, zlepší podmínky pro zajištění BOZP a umožní v blízké budoucnosti další etapu zvýšení ochrany bezpečnosti zaměstnanců a žáků školy.

Další informace budou průběžně uveřejňovány na stránkách školy.

Děkuji za pochopení, vstřícnost a spolupráci.

Mgr. V. Dufek   ( ředitel školy)

Plánovaný průběh akcí:

květen 2019 – zahájení rekonstrukce za provozu školy

6.6.2019 – konzultační třídní schůzky (16.00-17.00)

11.6.2019 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků (16.30)

12.6.2019 – pedagogická rada

od 17.6.2019 – hokejové třídy – zrušeny školní (ranní)  tréninky, výuka od 7.55

20.6.2019 – závěrečný večírek 9.třídy

21.6.2019 – vydávání vysvědčení, konec školního roku

2.-6.9.2019 – přípravný týden pro pedagogické pracovníky ( + opravné zkoušky)

9.9.2019 – zahájení školního roku 2019-2020

Opatření ředitele školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami č.1

Ve škole probíhají stavební a rekonstrukční práce. Z tohoto důvodu může dojít k ohrožení bezpečnosti žáků, proto nařizuji následující opatření:

 1. Žákům je zakázán vstup do všech částí školy a do vymezených částí areálu, kde probíhají stavební práce a které jsou vyhrazené pro potřeby stavební firmy. Veškeré tyto prostory jsou označeny bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a ve venkovním areálu budou tyto prostory ohrazeny bezpečnostní páskou. Žákům je zakázáno jakkoliv poškozovat nebo upravovat, případně přemísťovat bezpečnostní značení.
 2. Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat informace uvedené na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy a v prostorách stavby.
 3. Žáci jsou povinni při přesunech v areálu školy používat pouze určené a vymezené komunikace (chodníky), popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to maximálně ve dvojicích.
 4. Žáci jsou povinni uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka, popř. jiného zaměstnance školy. Žáci jsou rovněž povinni uposlechnout příkazů a pokynů pracovníků stavby, pokud jsou tyto vydány v rámci zajištění bezpečnosti. Tyto pokyny mohou být vydány i ústně.
 5. Žákům je přísně a za všech okolností zakázáno jakkoliv manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby.
 6. Bez zbytečného odkladu informovat ředitele školy o zjištěných skutečnostech, které by mohly způsobit úraz žáka (poškozené značení, nerespektování pokynů žáky ….)

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům nařizuji:

 1. Po dobu stavby provádět nad žáky zvýšený dohled, který bude prováděn dle rozpisu zveřejněného ředitelem školy.
 2. Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžně a aktivně vyhodnocovat rizika při zajištění bezpečnosti žáků, přiměřeným způsobem na ně reagovat, v závislosti na rizicích přijímat opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků. V případě nutnosti (při ohrožení žáků) zakázat další činnost žákům, případně i pracovníkům stavby.
 3. Respektovat a bezpodmínečně vyžadovat od žáků dodržování stanovených bezpečnostních opatření v průběhu stavby. Při tomto jsou všichni zaměstnanci školy povinni spolupracovat s pracovníky stavby. V případě nutnosti (zajištění bezpečnosti žáků) jsou povinni respektovat pokyny vydané pracovníky stavby.
 4. Organizovat veškeré činnosti a zejména přesuny žáků pouze po vymezených komunikacích v areálu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.
 5. Oznamovat bez zbytečného odkladu řediteli školy veškeré zjištěné skutečnosti, ohrožující bezpečnost žáků, případně závady a nedostatky, které by bezpečnost a ochranu zdraví ohrozit mohly.
  1. Dodržovat zásady spolupráce se zaměstnanci školy, pracovníky stavby.
  2. Oznámit bez zbytečného odkladu úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úrazu první pomoc.
  3. Zajistit prokazatelné seznámení žáků s tímto příkazem.