Školní družina

Školní družina je umístěna v 1. a 2. pavilonu v přízemí. K dispozici má v odpoledních hodinách celkem 5 místností, využívat může i ostatní učebny prvního stupně a venkovní sportoviště. Chod školní družiny zajišťují vychovatelky jejichž počet se mění v závislosti na naplněnosti družiny.

Školní družina se své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a prováděcím předpisem ke školskému zákonu č. 561/2004 Sb.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.