Rada rodičů

Oficiální název podle zřizovací listiny: SRPŠ při 12.ZŠ

Radu tvoří  zástupci  rodičů z jednotlivých tříd. Na zasedání Rady rodičů, která se schází 2x ročně, navazují třídní schůzky, na nichž jsou informace získané od vedení školy prezentovány ostatním rodičům. RR tvoří  předseda,  pokladník a ostatní členové.

Hlavní úkoly RR:

Podporuje kvalitní a moderní vzdělávání na škole.

Projednává a spolurozhoduje o důležitých momentech týkajících se chodu školy.

Předkládá vedení školy náměty, připomínky a stížnosti a podílí se na jejich řešení.

Má možnost podílet se  na plánování a realizaci mimoškolních aktivit žáků.

V rámci třídních schůzek předává člen RR informace ostatním rodičům o aktuálním dění ve škole.

Schvaluje výši  finanční částky, kterou zákonní zástupci prostřednictvím žáků přispívají do fondu Rady rodičů.

Schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu RR , které jsou určeny na:

  • dopravu žáků na soutěže (regionální kola)
  • nákupy pracovních sešitů  z cizích jazyků
  • nákup papíru na vytištění pracovních listů, testů
  • modernizace a servis ICT techniky
  • odměny do soutěží
  • nákup materiálu na kroužky a mimoškolní akce
  • placení Scio testů