ZÁPIS do šk. roku 2024/2025

Zápis do 1. tříd šk. roku 2024/2025 se koná:

19. dubna 2024 od 14 do 18 hodin

20. dubna 2024 od 9 do 12 hodin

 

KRITERIA PŘIJETÍ:

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu *
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 7. děti, které mají ve škole sourozence
 8. děti zaměstnanců školy

*Pro cizince s dočasnou ochranou se místem pobytu rozumí místo pobytu, protože cizinci, kterých se zápis týká, zpravidla nemají trvalý pobyt.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu stanovenou ředitelkou školy, bude přistoupeno k losování. K losování dojde mezi dětmi, které dané kritérium splňují.

Spádovost dle bydliště si můžete ověřit zde: SPÁDOVÉ OBLASTI 2024

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

Pro přijetí do logopedické třídy platí kromě výše vypsaných kritérií následující:

 1. zákonný zástupce předloží platné doporučení SPC nebo PPP ke vřazení do logopedické třídy
 2. v doporučení bude stanoven min. stupeň 3 podpůrných opatření
 3. diagnostikovaná vada řeči (třída je zřízená pro žáky s poruchou komunikačních schopností bez postižení intelektových schopností)

 

Povinné informace dle § 37 odst. 1 zák. 561/ 2004 Sb. (Školský zákon) o možnosti odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v případě rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky:

§ 34a zákon č. 561/ 2004 Sb. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. a)individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. b)vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 3. c)vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.