Category Archives: Budoucí prvňáčkové

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Přijatí 2024-2025

OŠD 2024-2025

Nepřijatí 2024-2025

1. hokejová třída

Vážení rodiče,

z důvodu nízkého zájmu o hokejovou třídu oznamujeme, že se 1. hokejová třída ve školním roce 2024/ 2025 NEOTEVŘE.

Mgr. Petra Hejkalová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 19.4. (14.00-18.00) a 20.4. (9.00-12.00). Zápisové místnosti najdete ve 2.pavilonu vlevo, přízemí a 1.patro (viz popisky). S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Formuláře pro zápis si můžete vyplnit doma, pozor na aktuální datum 19.4. a 20.4.2024. Rezervační systém nevyužíváme, přijít můžete kdykoliv ve stanoveném čase. 

Formuláře pro zápis najdete na našich webových stránkách – Formuláře ke stažení ( žádost o přijetí, GDPR, zápisní list  +  pro odklad školní docházky – žádost o odklad, pro logopedickou třídu ještě  Informovaný souhlas). 

Pozorně si prosím přečtěte následující informaci ke správnímu řízení – přijetí k základnímu vzdělávání.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

ZÁPIS do šk. roku 2024/2025

Zápis do 1. tříd šk. roku 2024/2025 se koná:

19. dubna 2024 od 14 do 18 hodin

20. dubna 2024 od 9 do 12 hodin

 

KRITERIA PŘIJETÍ:

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu *
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 7. děti, které mají ve škole sourozence
 8. děti zaměstnanců školy

*Pro cizince s dočasnou ochranou se místem pobytu rozumí místo pobytu, protože cizinci, kterých se zápis týká, zpravidla nemají trvalý pobyt.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu stanovenou ředitelkou školy, bude přistoupeno k losování. K losování dojde mezi dětmi, které dané kritérium splňují.

Spádovost dle bydliště si můžete ověřit zde: SPÁDOVÉ OBLASTI 2024

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

Pro přijetí do logopedické třídy platí kromě výše vypsaných kritérií následující:

 1. zákonný zástupce předloží platné doporučení SPC nebo PPP ke vřazení do logopedické třídy
 2. v doporučení bude stanoven min. stupeň 3 podpůrných opatření
 3. diagnostikovaná vada řeči (třída je zřízená pro žáky s poruchou komunikačních schopností bez postižení intelektových schopností)

 

Povinné informace dle § 37 odst. 1 zák. 561/ 2004 Sb. (Školský zákon) o možnosti odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v případě rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky:

§ 34a zákon č. 561/ 2004 Sb. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. a)individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. b)vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 3. c)vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Návštěvní den pro budoucí prvňáčky

V pondělí 11.3.2024 se koná v době 11.45-17.00 návštěvní den pro budoucí prvňáčky. 

ZÁPIS DO 1.TŘÍD – školní rok 2024-2025

Termíny zápisu do prvních tříd

pátek 19.4.2024  – od 14.00 do 18.00

sobota 20.4.2024 – od 9.00 do 12.00

Formuláře potřebné k zápisu dítěte najdete v rubrice Formuláře ke stažení na našich stránkách. Pokud je to možné, tak si je stáhněte a vyplněné přineste s sebou k zápisu, urychlíte si tím jeho průběh. Rezervační systém nemáme, můžete přijít kdykoliv ve stanovených časech.

Termíny návštěvních dnů

Před zápisem můžete naši školu navštívit, prohlédnout si ji a popřípadě se zeptat na vše, co vás bude zajímat. 

Návštěvní den pro hokejovou třídu proběhne 9.2.2024 v rámci dopolední výuky (10.00-11.35)

Návštěvní den pro klasickou a logopedickou třídu bude 11.3.2024 (11.45-17.00)

VÝSLEDKY ZÁPISU UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ

Přijatí + OŠD – zápis ukrajinských dětí 2023-24

Zvláštní zápis ukrajinských dětí do základní školy pro rok 2023-2024

Zvláštní zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2023-2024 se koná v pondělí 5.6.2023 od 12.00 do 18.00 (1.pavilon vpravo, 1.patro)

S sebou přineste: 

vízový doklad dítěte

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

doklad o místě pobytu pro určení spádovosti

Kritéria přijetí:

 1. děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu
 2. ostatní děti s místem pobytu na území Kladna
 3. děti s místem pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 4. děti s místem pobytu v obci, která zřizuje základní školu

 

 

Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

v odkazech najdete seznamy dětí, které byly v naší škole u zápisu. U zápisu jste dostali registrační číslo, pod kterým je uvedeno Vaše dítě. 

Přijatí 2023-24

Odklad školní docházky 2023-24

Nepřijatí 2023-24

 

 

 

ZÁPIS DO HOKEJOVÉ TŘÍDY PRO ROK 2023-2024

1.hokejovou třídu pro školní rok 2023-2024  OTVÍRÁME.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 8.6.2023 v 16.30 u nás ve škole. 

Vedení školy