Řád družiny

Výňatek z řádu družiny, celý řád družiny je ke stažení ZDE

Článek 3: Provoz a vnitřní režim školní družiny

3.4. Provoz ŠD je od 6.00 do začátku výuky, od 11.35 hod. do 17.00 hod.

3.5.Odchody dětí jsou z provozních důvodů upraveny takto: odchod mezi 11.35- – 13.30 hod. z důvodu oběda, mezi 15.00-17.00 hod. z důvodu vycházek mimo areál školy

3.6.Odchod žáka ze ŠD označí rodiče na zápisovém lístku (hodina a způsob odchodu, zda jde samo nebo s doprovodem). Mimořádné uvolnění mimo rámec 3 stanovené doby zapsané na zápisovém lístku musí rodiče písemně doložit, na jiná sdělení nebude brán zřetel. Pro omluvu nepřítomnosti a vzkazy mezi rodiči a vychovatelkou mají děti zaveden notýsek. Ranní péči vyznačí rodiče na přihlášce, v kolonce zaměstnání vyplní alespoň obor, ve kterém pracují, uvedou všechna dostupná telefonní spojení. Z vážných důvodů může být dítě na základě písemné žádosti zákonných zástupců odhlášeno.

3.7.V případě nevyzvednutí žáka ze ŠD postupuje vychovatelka podle pokynů ředitele školy (kontaktuje telefonicky rodiče žáka nebo jiné osoby uvedené na přihlášce)

3.8. V případě bezvýsledného pokusu o kontakt s rodiči postupuje takto:

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě

b) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka obecního úřadu

c) požádá o pomoc Policii ČR

3.13. Pavilon ŠD je z bezpečnostních důvodů uzavřen, vstup je zajištěn prostřednictvím zvukové signalizace.

Článek 4: Úhrada poplatků za ŠD

4.1.Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, výši poplatku stanovuje ředitel školy. Příspěvek na provoz činí 120,- Kč měsíčně a platí se: měsíčně ( 120,-) nebo 2x ročně (600,-), vždy převodem na účet. Platební údaje obdržíte od p. vychovatelky na začátku září. 

Každý žák obdrží svůj kód – NUTNÉ UVÉST NA PLATEBNÍ PŘÍKAZ – jinak nelze platbu dohledat!!!

4.2. Úhrada se provádí v jakémkoliv peněžním ústavu nebo přímo ze sporožira na účet školy, možno též trvalým příkazem. Placení poplatku se řídí právními předpisy MŠMT.

4.3. Snížení nebo prominutí poplatku

  • žadatel předloží písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytnutí sociálního příspěvku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek opravdu vyplácen
  • o snížení nebo prominutí poplatku rozhodne ředitel školy ve správním řízení
  • ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD v případě nedodržování platebních podmínek stanovených tímto řádem