Školní asistenti

Bez n‡zvu-1

Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji
registrační č.: CZ.1.07/1.2.33/02.0022

Proč školní asistenti?
Význam vzdělání pro uplatnění se na pracovním trhu narůstá. Základní školy snad více než kdy v minulosti ve snaze uspět ve svém vytyčeném cíli potřebují spolupráci a podporu rodiny. Jak však pracovat s dětmi, kterým se doma z různých důvodů podpory nedostává? Jejichž rodičům chybí vzdělání a prostředky k tomu, aby mohly své děti potřebným způsobem rozvíjet? Co s dětmi vyrůstajícími bez podpory rodiny či v rodinách, kde se mluví jiným jazykem než česky?
Nová škola, o. p. s., navazuje na své dlouholeté zkušenosti s funkcí asistenta pedagoga, kterou na základě inspirací v zahraničí zavedla (tehdy ještě jako „romského asistenta“) do českého vzdělávacího systému a pomohla ji před lety ukotvit ve školském zákoně.
Tak jak se v české společnosti prohlubují sociální rozdíly, přibývá i žáků se sociálním  znevýhodněním. Takové děti v řadě případů nedokáží obstát ve vzdělávacím systému, nedokončí řádně ZŠ nebo přecházejí do sféry speciálního školství. Reagujeme na potřebu škol diferencovat práci se žáky během vyučování, kdy však nedochází k vyčleňování určitých dětí do oddělených vzdělávacích skupinek. Děti naopak pracují společně v heterogenních třídách a těm, které potřebují momentální či dlouhodobou individuální podporu, se věnuje školní asistent. Pomáhá tak kmenovému pedagogovi, který se přeci jen „rozkrájet“ nemůže.
Tímto projektem se snažíme posunout a rozvinout tradičně pojímanou funkci „asistenta pedagoga“ jako asistenta, který působí téměř výlučně ve výuce, k funkci „školního asistenta“, jehož povinností je i podporovat vzdělávání v rodinném prostředí dětí a působit jako most mezi školou a rodinou.
Cílem projektu je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ se sociálním znevýhodněním prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných základní školou.
Celkové náklady projektu ve výši cca Kč 5.800.000,- jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kdy?
1.4. 2013 – 31.12. 2014

Kdo?
Nová škola, o.p.s., Křižíkova 344/6, Praha 8
Partnerské ZŠ:
Základní škola Kladno, Brjanská 3078
Základní škola Zlonice, Komenského 305
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka  40
Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618

Co děláme?:
01 Výběr adeptů na funkci školního asistenta a zajištění jejich základní odborné kvalifikace
02 Zvyšování kompetencí školních asistentů a spolupracujících pedagogů, příprava vzdělávacích kurzů dle potřeb zapojených ZŠ
03 Zapojení školních asistentů do škol, jejich průběžná metodická podpora a supervize
04 Ustanovení systému průběžné spolupráce a výměny zkušeností – tvorba informačního portálu
05 Tvorba metodiky dobré praxe – vyrovnávacího nástroje ŠA

Kde se dozvíte víc?
www.novaskolaops.cz

Kontakty na vybrané členy realizačního týmu projektu:
Manažerka projektu
Mgr. Jana Rylichová: mob. 608 369 833; mail: jana.rylichova@novaskolaops.cz
Koordinátorka školních asistentů:
Mgr. Barbora Šebová: mob. 725 084 105; mail: barbora.sebova@novaskolaops.cz
Koordinátor partnerských škol:
Mgr. Jan Zajíc: mob. 608 278 361; mail: jan.zajic@novaskolaops.cz